免费ATERVINNINGSPROGRAM

万博体育安卓app 下载TerraCycle(“TC”)avser att driva sina免费återvinningsprogram(“程序”)miljövänligt och rationellt。Av denna andledning kan签证项目haett minimiantal för frakten (ett specifikt minimiantal för antalet använda förpackningar måste skickas i en försändelse för att försändelsen skall krediteras sitt värde för välgörenhet)。Minimiantalet preciseras i各自的程序“Vanliga frågor”,vilka är inkorerade i dessa användarvillkor via referens。Vidare kommer TC att stänga platser i免费计划om ingen försändelse har mottagits från en platts i计划在en sex månaders期间。Detta görs för att ta bort inaktiva användarkonton och tillåta att insamlingsplatsen för det program blr tillgänglig för andra。万博体育安卓app 下载TerraCycle-program avses exklusivt för använda, postkonsumerade förpackningar。Postindustriellt, felproducerat, skadat, felprintat eller annat industriavfall accepteras ej i dessa programformar。Försändelser med sådant postindustriellt avfall as ursprunsplatsen on kostnad för oenighet kommer at upppkomma。Därutöver kommer TC att stänga platser i免费程序om ingen försändelse har mottagits från en platts i程序在en sexmånadersperiod下。我们的计划是在潮汐的作用下进行的。

Det är inte tillåtet att använda Programmen i kommersiellt syfte。我们的客户组织机构有upfyller dessa skydighter kommer att tas bort från Programmen av TC。TC kommer därmed även att stänga insamlingsplatser som deltar i våra免费återvinningsprogram om avfall skickas in av professionella avfallsorganizer i kommersiellt syfte。

Överviktsförsändelser (dvs över 20公斤每försändelse) eller stora försändelser (dvs 60x60x50厘米每försändelse), duplicerade etiketter, felaktiga eller missbrukade etiketter,försändelser eller avfall som inte upfyller programraven godkänns inte och TC har rätt att avlägsna eventuella deltagare eller组织者från programmen vid någon av ovanstående händelser。

读者可以在下面的网址:användas av kontoinnehavaren或在下面的网址:användas av någon tredje部分。TC har rätten att, från program, stryka eventuella deltagare eller organisationsupfyller dessa krav。

弗兰och地中海03/09/20,GällerFörAllA课程FörmännaInsamlingsplatser,Att Endast en insamlingsplats每计划Godkännsoch attdetKrävsminst 8 kmavståndmellan varje insamlingsplats(Om Inte Annat AngesPåstramicatan)。

人均寿命godkänns。

TC förbehåller sig rätten att stryka eventuella deltagare eller organiser som inupfyller dessa användarvillkor, lagstiftning eller vars beteende av arrangören kan anses vara oärligt eller bedrägligt。

poängprogram.

Från den dag du skickade in ditt avfall till oss kommer poängen att samlas på ditt konto inom trettio (30) dagar, om tillämpligt。Om det finns några problem med poängtillskrivningen har du sextio (60) dagar efter denna period för att kontakta oss för att meddela ett sådant problem så kommer TC att undersöka det. efter denna period kommer TC int att behandla något krav。

Många计划Samlar在Poäng(“Poäng”)förmarjeIngetav insamlat avfl(Övernimmängd)。PoängenKanIllämpasPåVåSätt:a)de kananvändasto en avdevälgörenhetsprogromovtctcorvtcfördikikaÅtgärder(exempelvis kanentgärderwww.万博体育安卓app 下载terracycle.se/sv-se/about-terracycle/points.FörBeskrivingAV Dessa计划);Eller B)PoängenKanLösasin Till Xontantpengar Som Kommer Att Skickas Till Till Till Till Till Till Till Till Till Till Till Till Till 万博体育安卓app 下载Till Tiltanthing Eller Skola Som Utsetts AV Terracycle-Medlemmen。OM Det InteÄrnågonAktivitetiåtervinningsprogramskontotpåeletår,KommerPoängenattöpautochkontotatttängas。Aktivitet i ett återvinningsprogramskonto innebär nedladdning av en fraktsedel, försändelse av ett paket med vederbörligt avfall till TC eller ett val på TC’s hemsida mellan att utse ett specifikt program att ge poängen till eller att lösa in poängen till pengar för att skicka dem till vald välgörenhetsorganisation eller skola. Poäng som löper ut på detta sätt kommer inte att finnas tillgängliga att ges till specifikt program eller att lösas in till pengar till vald välgörenhetsorganisation eller skola.

Närdälleren MinstaViktförändring,en Minskning Av AttaletPoängOmTillskrivs Eller NyaBegränsningarAv Storleken EllerFlayerPåförsändelserna,Kommer Varje ProgramdeltagareTat InformerasOmändringen通过电子邮件。AllaFörsändelserSom Skickas Minst Fjorton DagarFörändivenFörändringIE-Postmeddelandet Kommer Att Omfattas Av ProgrammetsAnvändarvillkorFövändarvillkorFövöngivnaTirmet。

Allmanna insamlingsplatser

Denna paragrafSvararfördoÅtervinningsprogramsmedlemmarSom Valt Att Samla在Avfal GenomSåKallade“Allmännainsamlingsplatser”,TillgängligaFörmänheten。De Personer Som Driver En Eller FleraAllmännaInnnlingsPlatserAnsvararFörsmonlingsplatsens/ -platsernasUnderhållochsäkerhet,Samt Medger att attracycle万博体育安卓app 下载IntersätterSkadorellerFörlusterSom Kan Drabba Den Eller de SomAnvänderden/deallmännaInsamlingsplatsen/ -Platserna。Dessa Personergårävenpåferacycl万博体育安卓app 下载esanvändarvillkor。De Accepterardärmedatt Te万博体育安卓app 下载rracycle Kan Publicera相关信息OM INSAMLINGSPLATSENPÅININTAKTIVAKARTA,SÅATTatt kansumenterna kan hitta och kontakta insamlingsplatsen,samtgodkännerverksamheten somallmäninsamlingsplats inte bryter mot组织联合者och lagar。

Välgörenhetsinbetalningar:

Inbetalningar till välgörenhet görs var sjätte månad, i juni för den summa som samlats in från 11月至4月,och i 12月för den summa som samlats in från maj至10月。På grund av den administrativa kostnaden för inbetalningar vi inte möjlighet att genomföra inbetalningar som är mindre än 10克朗。Om den insamlade summan för de sex månaderna inte överstiger 10克朗går pengarna över till nästa sexmånadersperiod。万博体育安卓app 下载TerraCycle Sverige gör bara inbetalningar till välgörenhetsorganisationer med ett svenskt bankkonto。

Typer AV信息SOM VI Samlar:

万博体育安卓app 下载Terracycle(“TC”)Samlar In Information OMVåraSamarbetspartners Och deSombesökervårhemsidasåatvi kan erbjuda detjänstersom motsvararvårasamarbetspartners ochbesökarespartners。Informenten Samlas在Förat(i)FullföljaBeställnningareller信息埃尔通讯省Frovingter(iii)在Produkter中的Handla,(iii)注册Förmedlemskapi计划,(iv)Skicka在EnJobbansökan,Eller(v)SvaraPåKommunikation弗鲁讷·奥斯(T.Ex。Enkäter,erbjudanden EllerBokningsbekräftelser)。Den Typ AV PersonLig,IdentifierBar Information Som Vi Samlar在Kan Omfatta Ditt Namn,地址直到Hemmet Eller Arbetet,E-Postadress,Telefonnummer Och Faxnummer,Kreditkortinformation,Födelsedatum,KönMAMTLivsstilsInformationSåsomProduktpreferenser och Annan相关信息。

TC kan även samla in icke-personlig, identifierbar information om dig, såsom hur du använder vår hemsida, vilken typ av kommunkation du föredrar, preferenser och vanor vad gäller miljövänlig konsumtion, samt svar på erbjudanden och enkäter。

Syfte med att samla in, behandla och lÄmna ut:

Samla在OchAnvända

defrämstasyftena medat samla在din personliga,标识符ara信息(pii)ärsomföljer:

 • Erbjudatjänstersåsom牧草och transaktion(t.ex.ullföljaenförfråganförfirecture,ellermöjliggöraen produktorder)
 • marknadsföring och kommunkation genemot dig i angående de varor och tjänster som erbjuds av TC, våra strategiska marknadsföringspartners, och andra betrodda tredjeparter
 • GenomföramarknadsundersökningarMedHjälpHJälpAvenkäterFöttrekunna svara mot dina behov,förbättravårhehov,förbättravårhemsidaseffektivitet,effektiviteten i din kontakt med ooss och i annan kommunikation,reklamkampanjer och /ellerförsäljningsfrämandeaktiviteter。

Du Kommer Alltid AttkunnaVäljaatte ange ange din pii ellertillfrågasom vilken typ av kommunikation duÖnskarha med oss。Detta Kan Dock Komma AttPåverkaVissaTransaktioner。直到Exempel,Att Inte Ange Namn Eller E-Postadress Hindrar Behandlingen AVVissaÅtgärder;ATT Inte Ange地址BrankerarBegränsaVilkaGeografisktInriktade Program Eller Erbjudandanden ViKanGöraIllgängligaFör挖掘。

正在处理och Lämna ut

Den Information Som du AngerLäggsIde Flesta落在Ivårdatabas。I Behandlingen AV DIN信息Kan Viss PII Komma AttTillkännagesFörTC-Affilierade合作伙伴,OCH / EllerTjänsteleverVerantörerOMAgerar Tredjepart Av Anledningar Som Beskrivs i Denna Sekretesspolicy。SOM en Generell Regel Ser Tc Till Att InteSälja,Hyra UT,Eller Ge FysiskTillgång至DINPIIFörCKE-AFFIRIERADE TREDJEMERTERUTANFÖRTC-Systemet,MED undandagförvissabetrodda tredje parter。De MoilyerDärTCKanKommaattLämnautinInformation Innefattar:

 • När vi har din mottagit din tillåtelse
 • 我的情况där delgiving eller utlämning av信息krävs för att kunna erbjuda dig den produkt eller tjänst som du önskar
 • när företag eller tjänsteleverantörer som utför upgifter å TC的vägnar behöver sådan信息(t.ex。Kreditkortshantering, kundtjänst, administrating av marknadsundersökningar eller tjänster knutna till databashantering)
 • Föratkunnaföljarättsligaeller starmatoriska krav i genighet medtillämpliglag ellerdomstolsföreskrift
 • Föratkunna delge信息sommöjliggöratvåratjänsterochvårapartnerstjänsterkan bli mer effektiva

OM信息Upplåtsovan ser vi att AttBegränsaOmfattningenAV Den Delgivna Informen To Till Det Minum ModKrävsFöratkunnautföradendikauppgiften。sålängeinte juridisk processsägerannatkräverviat tredjeparter skydar din pii ochföljertillämpligsekretesslagar ochföreskrifter。

Medgivande:

Som en del av vart atagande att哈拉挖informerad卡尔玛vi vid tillfallen att posta, e-posta, ringa,埃勒kontakta为att哈拉挖挖pa andra satt underrattad om那TC-varor och tjanster,埃勒uppkommande specialerbjudanden, tillstallningar forbattringar,埃勒安南angaende TC Som菅直人瓦拉av intresse相关信息。Du kan också komma att erbjudas utskick eller annan kommunikation från noga utvalda tredjeparter。我将向您介绍我们的情况,我们将向您介绍我们的情况,我们将向您介绍我们的情况,我们将向您介绍。

Vi ser gärna till att dina vänner och inressenter hålls informerade och ges möjligheter att ta av de förmåner som TC och dstrategiska markbudder。Men om du är bosatt utanför USA kan viss sekretesslagstiftning kräva att vi ber om din tillåtelse innan vi skickar dig information som du inte beställt。我签证的性质是隐式的。在此之前,TC在använda personlig中查找信息,将信息与数据汇总在一起。Dessutom kommer ditt medgivande förutsättas vara givet för kommunkation från oss som är nödvändig för att genomföra transaktioner eller tjänster som du har begärt。

DataÖverfÖring Över internationella grÄnser:

Som ett globalt foretag stravar vi eft att kunna erbjuda挖samma fortraffliga服务我vilket土地varlden du att kunna利瓦upp的befinner挖我。直到detta mal har vi etablerat ett globalt natverk地中海kontor, datacentraler, betrodda marknadspartners, tjansteleverantorer, kundkontaktcenter, och upptranade medarbetare约旦小牛。Vårt företags natur gör att vi behöver kunna överföra din information, inklusive PII, till andra företagsgrupper, byggnader, operatörer, datacentraler, eller tjänsteleverantörer som kan vara belagda i andra länder än ditt eget。Även i de fall somkyddet andra lagar i dessa länder inte är lika omfatattande som i ditt eget, kommer TC ta tillbörliga åtgärder för att se till att in PII är skyddad och hanteras i enlighet med denna sekretespolicy。

TillgÅng till din personliga, identifierbara信息:

För att se till att din personliga, identifierbara information (PII) är korrekt och updatdaterad upmanar vi dig att kontinuerlightkontrolera och updatdatera information (t.ex。我在邮局e- postaddress ändras, eller om du vill lägga,直到我从医学挖掘得到的信息。Notera dock att för att kunna bekräfta att din PII är korrekt kan du komma att tillfrågas identitetsbevis (eller annan personintyg) tillsammans med ett ifyllt tillgänglighetsformulär。Tillgång till PII kan integes över telefon。

OM duGåttigenom ochÖnskaravaktivera din programprofil,eller uppdatera din pii har vi ambititen att to to tidtasåtommöjligt。I Vissa Fall Kommer信息SOM du Bett Att Vi Ska Ta Bort Kanma AttBehållas在en eneryförattilltbörligtkunnaLösaSkiljaktigheterEllerLösaVissa问题下。Dessutom Kan Viss TIDÖverskådligtidPå“备用”下的AV信息Lagras - System EllerPåLoggarPåGrundAv TekniskaBegränsningar,Eller Ekonomiska Eller Juridiska Krav。DIN PII KANDärförInealltidförväntasvara helt och omedelbart borttagetfrånvåradatabase休闲厅att du harbegärtdetta。

SKYDDSATGARDER:

TC förstår vikten av informationssäkerhet, och går ständigt igenom och förbättrar våra tekniska, fysiska, och logistiska säkerhetsregler och procedurer。真主安拉hemsidor och servrar som TC äger har säkerhetsåtgärder på plats för att vi inom vår kontroll ska kunna skydda din PII från att komma bort, felanvändas och bytas ut。落水洞om”garanterad sakerhet”varken existerar pa埃勒utanfor互联网ser vi直到att skydda din基因组信息叫proceduriella och tekniska atgarder, vilket omfattar losenordskontroll,“eldvaggar och anvandning av kryptering dar侦破ans tillborligt。

InternetBaserade Teknologier:

Liksom de flesta andra interaktiva hemsidor använder sig TC vid tillfällen av cookies, osynliga pixlar, och webbfyrar för att komma åt information om dig när du besöker vår hemsida。En cookie är En mycket liten textfil som skickas till din webbläsare från En webbserver och som lagras på din dators hårddisk。当我们在一起的时候,我就会变得模糊,直到我们的裙子när du återvänder直到我们的TC-hemsida。

CookiesÄrGjordaFörat斯佩拉DID TID EFERSOM deHjälperTATSSKRäddarsydinaBesbåkPåHemsidanutan att utan at dubehöverPåminnaHång。TC-CookiesÄRLINEAVSEDDATATSkada Dina Filer,Inte Heller KandeLäsa信息弗洛恩和德拉·菲尔佩尔·罗德迪克斯。Cookies KanDäremotHjälpaHostgodoseDig Med Med en-personlig在线 - upplevelsepåföljandesätt:

 • De kommer ihåg ditt användarnamn och lösenord för framtida besök, vilket gör inloggningen enklare och snabbare
 • 直到你的förses med rätt ramar och innehåll
 • De Ser Till Att duFårtillgångtillbegärd的信息
 • dehjälperost atteara kommunikation somär相关的och svarar mot dina inclen och mot var du befinner dig

TC-CookiesÄRBEGRÄNSADETOLLvårHehsida,OchÄRLINEUtveckladeFöratFöljaMedNåNrduffurarPånätetellerLämnarTC-ÄGDAHemsidor。vispåraranvändndndndenenavvårhemsidaföratkunnatjänadina behov ochföratorförenklaför挖tttatatta atta atta信息我framtiden。notera attförutomtc-cookies kan olika tredjeparterocksåkommaatt placera cookiespåinoårddisk。TCÄRLINEansvarigförnärvaronellerfrånvaronavcookiefråntredjepart,ellerförde teknologiska reserer ochanvändningsområdhomtredjemeparter utnyttjarnärdällercookiesfråntredjepart。

Om du föredrar att inte omfattas av förmånerna med cookies kan din webbläsare justas för att hantera cookies på olika sätt。Beroende på vilken typ av webbläsare som du använder kan du konfigera din webbläsare på så sätt att:(i) du kan acceptera eller neka cookies på individuell basis eller (ii) du kan välja att hindra din webbläsare från att acceptera cookies överhuvudtaget。Du bör vända dig till återförsäljare eller tillverkare and din webbläsare för specifika detaljer om hur din cookie-säkerhet fungerar。Du bör dock samtidigt vara medveten om att Du genom att neka cookies kan påverka förmågan att genomföra visa transaktioner på vår hemsida samt förmågan att känna igen din webbläsare mellan dina besök。

TC använder sig också av osynliga pixlar, ibland kallade webbfyrar, för att räkna hur många personer som besöker vissa hemsidor。信息在från osynliga pixlar används och rapporteras i aggregat och innehåller ingen PII。TC kan använda denna information för att förbättra programmen och innehållet i sin marknadsföring。

LÄnkar till andra hemsidor:

För att kunna stärka både din webbupplevelse och 万博体育安卓app 下载TerraCycle的affärer tillser TC med länkar till andra, väl valda hemsidor。TC är inte ansvarig eller skadeståndsskyldig för något innehåll som presenteras av, eller lagras på, någon självständig hemsida, inklusive, men inte enbart, reklam eller marknadsföring。Notera att棉兰TC skyddar din信息pa hemsidor agda och administrerade av TC菅直人vi强度kontroller, och ar vi强度为sekretesspolicyn ansvariga居屋tredjeparters hemsidor, inklusive hemsidor som ags och kontrolleras av sjalvstandiga franchisekedjor, tredjepartsagare av hotell, semesteranlaggningar, tillfalliga agandeskap,eller fastigheter som eventuellt använder namnet av ett av TC’s varumärken, eller hemsidor som inte kontrolleras eller fått tillstånd av TC。Hemsidor av tredjepart som inte är tillgängliga via länkar på vår hemsida har åtskild sekretespolicy, datainsamlingspraxis, och skyddsåtgärder。我的政策制定者säkerhetsåtgärder som införs av tredjepart på新浪hemsidor。Vi upppmuntrar dig att kontakta dem för att fråga om deras sekretesspraxis, policy och säkerhetsåtgärder före du lämnar ut någon PII。Vi建议您在går igenom sekretesprausis的政策hos de länkade hemsidorna för att förstå bättre hur dessa hemsidor samlar in och använder lagrad information。

MINDERARIGA:

TC har inte för avsikt, och önskar inte, att samla in PII direkt från minderåriga;我们可以从别人那里买到ålder när也可以从我那里买到。Vi kan dock inte alltid avgöra åldern hos person som har tillgång och använder våra hemsidor。Om en minderarig (sasom definieras av tillborlig滞后)可能oss地中海汉斯·埃勒海数据utan新浪foraldrar埃勒skyddslings medgivande uppmanar vi foraldrarna埃勒skyddslingen att kontakta oss sa att vi菅直人ta圆粒金刚石informationen och avregistrera窝underariga personen弗兰framtida marknadsforingskommunikation弗兰TC。

Kontoöverföringar:

Om en överföring av konto till en tredje part begärs, kontakta kontoinnehavaren för att godkänna en sådan överföring och få kontoinnehavaren att redigera所有信息på hans eller hennes konto med dina upgifter。Om侦破konto索姆斯卡overforas skapades地中海en professionell e-postadress弗兰ett foretag埃勒组织och du强度菅直人na窝ursprungliga kontoinnehavaren,菅直人在juridisk representant为detta foretag埃勒组织ocksa begara overforing av detta konto地中海giltigt bevis att侦破平方公里列阵tillhandahallas。我sådant fall ska du begära formulär av oss för kontoöverföring och godkänna sådan överföring。Sådant formulär kan begäras genom att sända e-post till(电子邮件保护)

ytterligare villkortillämpligaförförsändelsenav medicinska ochlaborideriekläderoch pnicalkar

Genom AttGodkännadessaytterligarevillorförklädförsändelser,Samtycker duHärmedatorendast skickasådanaklädersomoverensstämmermedföljandebestämmelser。klädersom skickasiÖverträdelseavdessavillor Kan Komma Att Avvisas Och VaraFöremålFörytterligareBraktOch汉庭康德省。Dessutom KanDinförmågaattgöraframtidaFörsändelserPåverkas。

真主安拉kläder måste inspekteras för att säkerställa överensstämmelse med villkor, säkerhet och korrekt avfallshantering。

STEG 1:Identifiera Biologisk Kontaminering

 • Kläder där det förekommer blood eller där förekomsten av blood eller andra potentiellt smittsamma ämnen kan förväntas (se,例如,29 CFR 1910.1030 (b)) anses förorenade och kan inte skickas till Te万博体育安卓app 下载rraCycle。
 • Kläder med flytande eller halvflytande blood eller andra potentiellt smittsamma ämnen;Förorenade föremål som kan avge blood eller andra potentiellt smittsamma ämnen I flytande eller half flytande tillstånd vid komprimering;Föremål där det förekommer torkat blood eller andra potentiellt smittsamma ämnen och där detta kan lossna under hantering;patologiska och mikrobiologiska avfall som innehåller blood eller andra potentiellt smittsamma ämnen (se,例如,29 CFR 1910.1030 (b)) kan inte skickas till Ter万博体育安卓app 下载raCycle。

Steg 2: Identifiera andra föroreningar

 • ManFårInteSkickaKlädesplaggMed StoraMängderAv AndraFönroreningar,Som Kan Omfatta,MenInteärBegränsade至Kemikalier,KemiskaFöreningar,Brandfarliga,Sura,Giftiga Eller Andra SkadligaÄmnen。
 • visa klädesplagg med godkända mängder av sådana farliga ämnen kan skickas till T万博体育安卓app 下载erraCycle (se,例如,49 CFR 172.101: farliga ämnen särskilda bestämmelser och mängdbegränsningar)。
 • Föratidentifiera dengodkändamängdenavfarligaämnen,änvisa,直到Msds-sidanförvarjeämne(Transportsktionen Och / Eller Riskklassificer)。
 • Hänvisa到49 CFR 172.101(FarligaÄmnenSärskildaBestämmelserOchMängdbegränsningar)
 • förhjälpmed attidifieramängdbegränsningareller klassificered av farligaÄmmnen,varvänligkontaktaterracycle。万博体育安卓app 下载

Steg 3: Identifiera Godkända Kläder

 • Kläder där det inter förekommer blood eller andra potentiellt smittsamma ämnen
 • Klädersom Inte Har Kommit i Kontakt Med Blod Eller Andra Potentiellt SmittsammaÄmnen
 • klädersomanvändsikemiska laboratorier(我扩大med undandagföräränsadmängdomsemieras我fr 49)
 • Klädesplagg som används vid制作

EHS KOORDINATOR:FÖRMMLMER信息annåendeGodkändaKläderoch cfrföreskrifterkontakta terracyclepå866万博体育安卓app 下载-967-6766

UPPDATERINGAR AV SEKRETESSPOLICYN:

TC kan komma att ändra sekretespolicyn för att se till att den bemöter förändringar i den regulatoriska miljön, affärsbehov, eller för att svara mot hos våra gäster, fastigheter, strategiska marknadpartners, och tjänsteleverantörer。updaterade versioner kommer att läggas upp på vår hemsida och dateras så att du kan alltid kan veta när Sekretesspolicyn senast updaterades。

政策KLAGOMAL

OM du HarNågrasynpukterbeträffandevår服务,kontaktavårkundtjänst。VårKundtjänstKommerattFörsökaBesvaradinaFörågorutannödigförsening。du Kan Kontakta OSSPåföljandeSätt:

Skicka e-post:(电子邮件保护)


Fyll ivårtkontaktformulär:www.万博体育安卓app 下载terracycle.com/sv-SE/contact-us

omvårkundtjänstintekanlösaditt问题,kan vi respentrera ditt问题somettklagomål。om vi har gjort erett misstageftersträvarviatläraavdetföratundvika att upprepa samma smma misstag i framtiden。

VadHänderMedMittKlagomål?

När ett klagomål tas emot ska det vidarebefordras till namngiven klagomålsansvarig som registrerar det i klagomålsloggen。Klagomålsansvarig är den namngivna person som hanterar klagomålet genom processen。Existerande klagomålsansvarig är Karolina Boguszewska (kundtjänstchef för 万博体育安卓app 下载TerraCycle Europe)。

Du kommer att få en bekräftelse på ditt klagomål inom fem arbetsdagar。Du kan bli kontaktad för att säkerställa att vi har förstått ditt klagomål korrekt eller för att begära mer information om ditt klagomål。

När utredningen är klar kommer kundtjänstchefen att skicka ett fullständigt svar via e-post inom 21 arbetsdagar till dig eller skicka en update from framstegen med utredningen och en ny föreslagen tidsfrist för deras svar。

Vi övervakar och granskar effektiviteten i vår process för klagomålsbehandlingen för att säkerställa att denna kontinuerlight förbättras och att真主安拉lärdomar från klagomålsbehandlingen överförs till den bredare organisationen。Klagomål granskas kvartalsvis för att identifiera eventuella trender som kan indikera ett hov att vidta ytterligare åtgärder。